CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

          Số:     108    /TB/HĐQT

  V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày   25  tháng 4  năm 2013

Kính gửi:        -    Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

                       -     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

- Thực hiện Khoản 1.7 Điều 8 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán,

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Đình Cương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Bùi Ngọc Chúc – Thành viên HĐQT công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, giữ chức vụ Ủy viên BKS Công ty.

- Ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên BKS Công ty thôi giữ chức vụ Ủy viên BKS.

- Ông Nguyễn Ngọc Phú – Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Ông Võ Trung Hà – Giữ chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát Công ty.

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2013 (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty).

Công ty chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện, hoàn tất các thủ tục liên quan việc công bố thông tin và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Công văn này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Đình Cương